• tsio

釋義

 1. 動詞 邀、邀請。

  第1項釋義的用例:

  • 明仔載我欲招伊去𨑨迌。
   Bîn-á-tsài guá beh tsio i khì tshit-thô.
   (明天我要邀他一起出去玩。)
 2. 動詞 招贅。

  第2項釋義的用例:

  • 伊毋是娶某,是予𪜶某招的。
   I m̄ sī tshuā-bóo, sī hōo in bóo tsio--ê.
   (他不是娶老婆,是讓他老婆招贅的。)
 3. 動詞 帶來生小孩的機運。

  第3項釋義的用例:

  • 招小弟
   tsio sió-tī
   (帶來生男孩的運氣)
 4. 動詞 公開收取。

  第4項釋義的用例:

  • 招生
   tsio-sing
   (招生)
  • 招標
   tsio-pio
   (招標)
  • 招商
   tsio-siong
   (招商)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外5畫 - 共8畫