• tsiau

釋義

 1. 動詞 款待、招呼。

  第1項釋義的用例:

  • 招待
   tsiau-thāi
   (招呼)
 2. 動詞 供出罪狀。

  第2項釋義的用例:

  • 看你欲招無!
   Khuànn lí beh tsiau--bô!
   (看你招不招!)
 3. 名詞 功夫的技法。

  第3項釋義的用例:

  • 絕招
   tsua̍t-tsiau
   (絕招)
 4. 量詞 計算功夫技法的單位。

  第4項釋義的用例:

  • 伊佇五招以內拍敗對手。
   I tī gōo tsiau í-lāi phah-pāi tuì-tshiú.
   (他在五招之內打敗對手。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外5畫 - 共8畫