• khe

釋義

 1. 動詞 刮除。

  第1項釋義的用例:

  • 趕緊共你跤底的塗沙刮刮咧!
   Kuánn-kín kā lí kha-té ê thôo-sua khe-khe--leh!
   (快點把你腳底的泥土刮一刮!)
 2. 動詞 說話挖苦、諷刺別人。

  第2項釋義的用例:

  • 伊講話攏會共人刮。
   I kóng-uē lóng ē kā lâng khe.
   (他說話的時候都會諷刺別人。)

  第2項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外6畫 - 共8畫