• siâ

釋義

 1. 形容詞 不正當、邪惡的。

  第1項釋義的用例:

  • 邪氣
   siâ-khì
   (邪氣)
  • 邪不鬥正
   siâ put tàu tsìng
   (邪不勝正)
 2. 動詞 迷戀。

  第2項釋義的用例:

  • 你莫予伊邪去。
   Lí mài hōo i siâ--khì.
   (你別被他迷走。)

分類

部首筆畫

邑部 - 部首外4畫 - 共7畫