• tîm

又唸作

  • tiâm

釋義

 1. 動詞 往下落入水中。

  第1項釋義的用例:

  • 有船仔沉落去海裡矣。
   Ū tsûn-á tîm lo̍h-khì hái--lí--ah.
   (有船沉到海裡去了。)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

 2. 動詞 沉澱、沉積。

  第2項釋義的用例:

  • 沙會沉佇水底。
   Sua ē tîm tī tsuí-té.
   (沙子會沉在水底。)
 3. 形容詞 形容顏色深。

  第3項釋義的用例:

  • 這領衫色水真沉。
   Tsit niá sann sik-tsuí tsin tîm.
   (這件衣服顏色很深。)
 4. 形容詞 大人擔心小孩子會養不大,所以避諱用「重」,改用「沉」。

  第4項釋義的用例:

  • 這个嬰仔抱起來真沉。
   Tsit ê enn-á phō--khí-lâi tsin tîm.
   (這個嬰兒抱起來還覺得挺有份量的。)

又見音

分類

部首筆畫

水部 - 部首外4畫 - 共7畫