• thuā

又唸作

  • thài

釋義

 1. 動詞 以清水漂洗。

  第1項釋義的用例:

  • 衫洗好愛汰予清氣。
   Sann sé-hó ài thuā hōo tshing-khì.
   (衣服洗好要拿去用清水漂洗一下。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 受到他人或環境的影響而學習或改變。

  第2項釋義的用例:

  • 學語言愛有環境,汰久自然就會。
   O̍h gí-giân ài ū khuân-kíng, thuā kú tsū-jiân tō ē.
   (學語言要有環境,長期受影響自然就能學會。)
  • 汰歹去
   thuā-pháinn--khì
   (受影響染上惡習)

又見音

分類

部首筆畫

水部 - 部首外4畫 - 共7畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:汰
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 thuǎ
三峽偏泉腔 thuā
臺北偏泉腔 thuā
宜蘭偏漳腔 thuā
臺南混合腔 thuā
高雄混合腔 thuā
金門偏泉腔 thuā
馬公偏泉腔 thuā
新竹偏泉腔 thuā
臺中偏漳腔 thuā

異用字