• thài

釋義

 1. 副詞 不要、別、算了。

  第1項釋義的用例:

  • 這塊餅予你,你若無愛就汰。
   Tsit tè piánn hōo--lí, lí nā bô ài tō thài.
   (這塊餅給你,你如果不要就算了。)
 2. 動詞 去除沒有用處的。

  第2項釋義的用例:

  • 淘汰
   tô-thài
   (淘汰)

又見音

分類

部首筆畫

水部 - 部首外4畫 - 共7畫