• sûn

釋義

 1. 動詞 往來察看、檢查。

  第1項釋義的用例:

  • 交考試單仔進前愛巡巡咧。
   Kau khó-tshì-tuann-á tsìn-tsîng ài sûn-sûn--leh.
   (交考卷之前要檢查檢查。)
  • 巡水路
   sûn tsuí-lōo
   (農人察看田渠灌溉情形)
 2. 名詞 紋路、線條。

  第2項釋義的用例:

  • 畫巡
   uē sûn
   (畫線條)
 3. 名詞 眼皮。

  第3項釋義的用例:

  • 重巡
   tîng-sûn
   (雙眼皮)
 4. 量詞 計算條狀痕跡的單位。

  第4項釋義的用例:

  • 畫一巡
   uē tsi̍t sûn
   (畫一條痕跡)

  第4項釋義的近義:

分類

部首筆畫

辵部 - 部首外3畫 - 共7畫