• khǹg

釋義

 1. 動詞 擱、保留。

  第1項釋義的用例:

  • 牛奶是袂囥得,你愛緊啉予伊了。
   Gû-ling sī bē-khǹg--tit, lí ài kín lim hōo i liáu.
   (牛奶是放不得的,你要快點喝完。)
 2. 動詞 放入。

  第2項釋義的用例:

  • 囥一寡糖
   khǹg tsi̍t-kuá thn̂g
   (加一點糖)
  • 物件囥佇桌頂。
   Mi̍h-kiānn khǹg tī toh-tíng.
   (東西放在桌上。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 存放。

  第3項釋義的用例:

  • 錢囥佇銀行。
   Tsînn khǹg tī gîn-hâng.
   (錢存在銀行。)

分類

部首筆畫

囗部 - 部首外4畫 - 共7畫