• líng

釋義

 1. 形容詞 寒、涼、溫度低。

  第1項釋義的用例:

  • 冷水
   líng-tsuí
   (冷水)
  • 冷飯
   líng-pn̄g
   (冷飯)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

 2. 形容詞 淡漠、不熱烈。

  第2項釋義的用例:

  • 頭興興,尾冷冷。
   Thâu hìng-hìng, bué líng-líng.
   (一開始很有興趣,之後卻越來越冷淡。)
  • 冷淡
   líng-tām
   (冷淡)
 3. 形容詞 平心靜氣、沉著穩重。

  第3項釋義的用例:

  • 冷靜
   líng-tsīng
   (冷靜)

又見音

分類

部首筆畫

冫部 - 部首外5畫 - 共7畫