• tsok

釋義

 1. 動詞 興起。

  第1項釋義的用例:

  • 興風作浪
   hing-hong-tsok-lōng
   (興風作浪)
  • 發作
   huat-tsok
   (發作)
 2. 動詞 創作製造。

  第2項釋義的用例:

  • 作曲
   tsok-khik
   (作曲)
  • 作文
   tsok-bûn
   (作文)
 3. 動詞 進行某事。

  第3項釋義的用例:

  • 作戰
   tsok-tsiàn
   (作戰)
  • 合作
   ha̍p-tsok
   (合作)
 4. 名詞 詩文書畫與藝術作品。

  第4項釋義的用例:

  • 傑作
   kia̍t-tsok
   (傑作)
  • 佳作
   ka-tsok
   (佳作)

又見音

分類

部首筆畫

人部 - 部首外5畫 - 共7畫