• to̍h

釋義

 1. 動詞 採拾。

  第1項釋義的用例:

  • 去田裡擇菜轉來煮。
   Khì tshân--lí to̍h tshài tńg-lâi tsú.
   (到田裡去採拾野菜回來煮。)

  第1項釋義的近義:

  • 抾菜 khioh tshài
 2. 動詞 挑選。剔除蔬菜中不能吃的部份,留下可吃的部份。

  第2項釋義的用例:

  • 煮菜進前,著愛先擇菜。
   Tsú tshài tsìn-tsîng, tio̍h-ài sing to̍h tshài.
   (煮菜前,要先剔除蔬菜中不能吃的部份。)

  第2項釋義的近義:

又見音