• tìng

釋義

 1. 動詞 被蚊子等昆蟲咬到。

  第1項釋義的用例:

  • 我予蠓仔叮著。
   Guá hōo báng-á tìng--tio̍h.
   (我被蚊子叮到。)
 2. 動詞 斥責。

  第2項釋義的用例:

  • 伊不時予頭家叮。
   I put-sî hōo thâu-ke tìng.
   (他常常被老闆斥責。)

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外2畫 - 共5畫