• ting

釋義

 1. 動詞 叮嚀、吩咐。

  第1項釋義的用例:

  • 你愛閣共伊小叮一下,伊才會記得。
   Lí ài koh kā i sió ting--tsi̍t-ē, i tsiah ē-kì--tit.
   (你要再稍微叮嚀他一下,他才會記得。)

  第1項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外2畫 - 共5畫