• tsang

釋義

 1. 動詞 逮到、捉到。通常用在抓到別人的把柄。

  第1項釋義的用例:

  • 伊做歹代誌去予我㨑著。
   I tsò pháinn tāi-tsì khì hōo guá tsang--tio̍h.
   (他做壞事被我逮到。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 將東西捆起來、束起來。

  第2項釋義的用例:

  • 規个㨑起來才袂亂。
   Kui-ê tsang--khí-lâi tsiah bē luān.
   (整個捆起來才不會亂。)

部首筆畫

手部 - 部首外9畫 - 共12畫

異用字