• lia̍h

釋義

 1. 動詞 捕、抓。

  第1項釋義的用例:

  • 掠魚
   lia̍h hî
   (捉魚)
 2. 動詞 估計、估算。

  第2項釋義的用例:

  • 小掠一个大概仔。
   Sió lia̍h tsi̍t ê tāi-khài-á.
   (稍微估個大概。)
 3. 動詞 按摩、捏揉。

  第3項釋義的用例:

  • 肩胛頭共我掠一下。
   King-kah-thâu kā guá lia̍h--tsi̍t-ē.
   (肩膀幫我按摩一下。)
 4. 量詞 計算拇指到其他指頭張開距離的單位。常用來當作簡便的測量工具。

  第4項釋義的用例:

  • 一掠長
   tsi̍t lia̍h tn̂g
   (一掌長)
 5. 動詞 找出問題所在。

  第5項釋義的用例:

  • 掠漏
   lia̍h-lāu
   (找出漏水的地方)
 6. 動詞 控制使維持為某種狀態。

  第6項釋義的用例:

  • 掠予伊直
   lia̍h hōo i ti̍t
   (控制使成為整齊的一直線)
 7. 介詞 對著。

  第7項釋義的用例:

  • 掠伊金金看。
   Lia̍h i kim-kim-khuànn.
   (對著他目不轉睛地看。)
 8. 動詞 購買牲畜。

  第8項釋義的用例:

  • 去市場掠一隻雞。
   Khì tshī-tiûnn lia̍h tsi̍t tsiah ke.
   (到市場買隻雞。)
  • 掠豬仔囝來飼。
   Lia̍h ti-á-kiánn lâi tshī.
   (買小豬回來養。)
 9. 動詞 下載。

  第9項釋義的用例:

  • 上網掠資料。
   Tsiūnn-bāng lia̍h tsu-liāu.
   (上網去下載資料。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫