• sik

釋義

 1. 動詞 知道、了解。

  第1項釋義的用例:

  • 素不相識
   sòo put siong-sik
   (素不相識)
 2. 形容詞 精明、聰慧。

  第2項釋義的用例:

  • 識皮包戇餡。
   Sik phuê pau gōng ānn.
   (聰明的皮包愚笨的餡。指人外表精明實際上愚笨。)
  • 這个囡仔真識。
   Tsit ê gín-á tsin sik.
   (這個孩子很精明。)

  第2項釋義的近義:

  第2項釋義的反義:

  • 𫟣 sōng

部首筆畫

言部 - 部首外12畫 - 共19畫