• tshàng

釋義

 1. 動詞 躲、隱匿。

  第1項釋義的用例:

  • 共禮物提去藏。
   Kā lé-bu̍t the̍h-khì tshàng.
   (把禮物拿去藏起來。)
  • 偷藏錢
   thau tshàng tsînn
   (把錢偷偷藏起來)

  第1項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

艸部 - 部首外14畫 - 共18畫