• huān

釋義

 1. 動詞 表示劃清界線,各自歸屬。

  第1項釋義的用例:

  • 白米還白米,糙米還糙米,愛分開囥,毋通相濫。
   Pe̍h-bí huān pe̍h-bí, tshò-bí huān tshò-bí, ài hun-khui khǹg, m̄-thang sio-lām.
   (白米歸白米,糙米歸糙米,要分開放,不要混在一起。)

又見音

分類

部首筆畫

辵部 - 部首外13畫 - 共17畫