• hîng

又唸作

  • hâinn

釋義

 1. 動詞 歸回原主。

  第1項釋義的用例:

  • 這我昨昏共你借的,還你。
   Tse guá tsa-hng kā lí tsioh--ê, hîng--lí.
   (這我昨天跟你借的,還你。)

又見音

部首筆畫

辵部 - 部首外13畫 - 共17畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 hîng
三峽偏泉腔 hîng
臺北偏泉腔 hîng
宜蘭偏漳腔 hân
臺南混合腔 hîng
高雄混合腔 hîng
金門偏泉腔 hîng
馬公偏泉腔 hân
新竹偏泉腔 hîng
臺中偏漳腔 hîng