• tsho

釋義

 1. 形容詞 具有腥味的。

  第1項釋義的用例:

  • 貓仔上佮意臭臊的。
   Niau-á siōng kah-ì tshàu-tsho--ê.
   (貓最喜歡有腥味的。)
 2. 名詞 葷食。

  第2項釋義的用例:

  • 我食菜無食臊。
   Guá tsia̍h-tshài bô tsia̍h-tsho.
   (我吃素不吃葷。)

  第2項釋義的反義:

又見音

分類

部首筆畫

肉部 - 部首外13畫 - 共17畫