• tshài

釋義

 1. 名詞 青菜。

  第1項釋義的用例:

  • 種菜
   tsìng tshài
   (種菜)
  • 真濟菜
   tsin tsē tshài
   (很多菜)
 2. 名詞 指一道道的料理。

  第2項釋義的用例:

  • 有幾項菜?
   Ū kuí hāng tshài?
   (有幾道菜?)
 3. 名詞 指素食。

  第3項釋義的用例:

  • 食菜
   tsia̍h-tshài
   (吃素)

  第3項釋義的近義:

分類

部首筆畫

艸部 - 部首外8畫 - 共12畫