• hn̄g

釋義

 1. 形容詞 時間、空間的距離大,或是血統、交情等關係不近。

  第1項釋義的用例:

  • 彼个所在誠遠。
   Hit ê sóo-tsāi tsiânn hn̄g.
   (那個地方很遠。)

  第1項釋義的反義:

又見音

分類

部首筆畫

辵部 - 部首外10畫 - 共14畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 hňg
三峽偏泉腔 hn̄g
臺北偏泉腔 hn̄g
宜蘭偏漳腔 huīnn
臺南混合腔 hn̄g
高雄混合腔 hn̄g
金門偏泉腔 hn̄g
馬公偏泉腔 hn̄g
新竹偏泉腔 hn̄g
臺中偏漳腔 hn̄g