• kún

釋義

 1. 動詞 煮沸、維持沸騰。

  第1項釋義的用例:

  • 湯若滾,火愛關較細咧。
   Thng nā kún, hué ài kuainn khah sè--leh.
   (湯若沸騰,火要關小一點。)
  • 水滾矣。
   Tsuí kún--ah.
   (水煮開了。)

分類

部首筆畫

水部 - 部首外11畫 - 共14畫