• siàm

釋義

 1. 動詞 一點一點地漏出來。

  第1項釋義的用例:

  • 若落雨,壁就會滲水。
   Nā lo̍h-hōo, piah tō ē siàm tsuí.
   (要是下雨,牆壁就會滲水。)

分類

部首筆畫

水部 - 部首外11畫 - 共14畫