• si̍t

釋義

 1. 形容詞 真的。

  第1項釋義的用例:

  • 欲講就愛講實的。
   Beh kóng tō ài kóng si̍t--ê.
   (要講就要講真的。)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

 2. 副詞 真正、實際上。

  第2項釋義的用例:

  • 扣掉本錢,實趁三千。
   Khàu-tiāu pún-tsînn, si̍t thàn sann-tshing.
   (扣掉本金,實賺三千。)

又見音

分類

部首筆畫

宀部 - 部首外11畫 - 共14畫