• bāng

釋義

 1. 名詞 睡眠中所見所經歷的事物。

  第1項釋義的用例:

  • 眠夢
   bîn-bāng
   (做夢、白日夢)
  • 歹夢
   pháinn bāng
   (惡夢)
 2. 動詞 夢到、夢見。

  第2項釋義的用例:

  • 昨暗我夢著中大獎。
   Tsa-àm guá bāng-tio̍h tiòng tuā tsióng.
   (昨晚我夢見中大獎。)

又見音

分類

部首筆畫

夕部 - 部首外11畫 - 共14畫