• tshī

釋義

 1. 動詞 養育。

  第1項釋義的用例:

  • 飼囝真辛苦。
   Tshī kiánn tsin sin-khóo.
   (養育小孩真辛苦。)
 2. 動詞 畜養。

  第2項釋義的用例:

  • 我飼一隻狗。
   Guá tshī tsi̍t tsiah káu.
   (我養了一隻狗。)
 3. 動詞 餵食。

  第3項釋義的用例:

  • 阿媽咧飼孫仔。
   A-má teh tshī sun-á.
   (奶奶在餵孫子。)
 4. 動詞 包養。

  第4項釋義的用例:

  • 飼查某
   tshī-tsa-bóo
   (包養女人)

近義

分類

部首筆畫

食部 - 部首外5畫 - 共13畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:養畜牲
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 tshǐ
三峽偏泉腔 tshī
臺北偏泉腔 tshī
宜蘭偏漳腔 tshī
臺南混合腔 tshī
高雄混合腔 tshī
金門偏泉腔 tshī
馬公偏泉腔 tshī
新竹偏泉腔 tshī
臺中偏漳腔 tshī