• tsng

釋義

 1. 動詞 填裝。

  第1項釋義的用例:

  • 伊共餅裝入去盒仔底。
   I kā piánn tsng ji̍p-khì a̍p-á-té.
   (他把餅乾裝進去盒子裡頭。)
 2. 動詞 打扮成。

  第2項釋義的用例:

  • 裝痟的
   tsng-siáu--ê
   (當成瘋子,多用在罵別人耍了自己。)

近義

又見音

部首筆畫

衣部 - 部首外7畫 - 共13畫