• tsuē

釋義

 1. 名詞 違反天理、良心及法律的惡行。

  第1項釋義的用例:

  • 你按呢做罪真重。
   Lí án-ne tsò tsuē tsin tāng.
   (你這麼做罪很重。)
  • 犯罪
   huān-tsuē
   (犯罪)

又見音

部首筆畫

网部 - 部首外8畫 - 共13畫