• gîn

釋義

 1. 動詞 眼睛瞪著看,以此發洩怒氣或不滿。

  第1項釋義的用例:

  • 你是對伊按怎?伊哪會一直共你睨?
   Lí sī tuì i án-tsuánn? I ná ē it-ti̍t kā lí gîn?
   (你對他怎麼啦?他怎麼會一直瞪你?)

分類

部首筆畫

目部 - 部首外8畫 - 共13畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 gûn
三峽偏泉腔 gîrn
臺北偏泉腔 gîn
宜蘭偏漳腔 gîn
臺南混合腔 gîn
高雄混合腔 gîn
金門偏泉腔 gûn
馬公偏泉腔 gîn
新竹偏泉腔 gîn
臺中偏漳腔 gîn

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:瞪
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 gûn
三峽偏泉腔 òo
gîrn
臺北偏泉腔 gîn
宜蘭偏漳腔 gîn
臺南混合腔 gîn
高雄混合腔 gîn
金門偏泉腔 gîn
馬公偏泉腔 gîn
新竹偏泉腔 gîn
臺中偏漳腔 gîn