• tng

釋義

 1. 副詞 正值、正逢。

  第1項釋義的用例:

  • 花當紅
   hue tng âng
   (花正紅)

  第1項釋義的近義:

 2. 介詞 面對、面向。

  第2項釋義的用例:

  • 我當天咒誓,絕對無騙你。
   Guá tng thinn tsiù-tsuā, tsua̍t-tuì bô phiàn--lí.
   (我對天發誓,絕對沒騙你。)
  • 你敢敢當我的面佮伊對指?
   Lí kám kánn tng guá ê bīn kah i tuì-tsí?
   (你敢當著我的面和他對質嗎?)

又見音

分類

部首筆畫

田部 - 部首外8畫 - 共13畫