• tsiàu

釋義

 1. 動詞 依照、按照。

  第1項釋義的用例:

  • 若照按呢落去,代誌就毋好矣。
   Nā tsiàu án-ne lo̍h--khì, tāi-tsì tō m̄ hó--ah.
   (若照這樣下去,事情就不好了。)
 2. 名詞 憑證。

  第2項釋義的用例:

  • 你罰款無繳,會予人吊照。
   Lí hua̍t-khuán bô kiáu, ē hōo lâng tiàu tsiàu.
   (你罰款沒有繳,會被吊銷執照。)

又見音

部首筆畫

火部 - 部首外9畫 - 共13畫