• sannh

釋義

 1. 動詞 岔氣。激烈運動後,氣凝在胸口,造成呼吸困難。

  第1項釋義的用例:

  • 伊走一下傷緊,去煞著矣。
   I tsáu tsi̍t-ē siunn kín, khì sannh--tio̍h--ah.
   (他跑得太快,岔氣了。)
 2. 動詞 心理受到強烈衝擊,或渴望、迷戀某些事物。

  第2項釋義的用例:

  • 伊去煞著彼个查某囡仔。
   I khì sannh-tio̍h hit ê tsa-bóo gín-á.
   (他迷上那個女孩子。)
 3. 動詞 被風迎面掃到而感到氣息不順。

  第3項釋義的用例:

  • 煞著風
   sannh-tio̍h hong
   (被風掃到,感到氣息不順。)

又見音

分類

部首筆畫

火部 - 部首外9畫 - 共13畫