• iûnn

釋義

 1. 動詞 物質在液體中分解。

  第1項釋義的用例:

  • 糖溶去矣。
   Thn̂g iûnn--khì--ah.
   (糖溶化了。)
 2. 動詞 金錢花用殆盡。

  第2項釋義的用例:

  • 伊逐工花天酒地,無偌久就共𪜶老爸放予伊的錢溶了了矣。
   I ta̍k-kang hua-thian-tsiú-tē, bô-guā-kú tō kā in lāu-pē pàng hōo--i ê tsînn iûnn-liáu-liáu--ah.
   (他每天花天酒地,沒多久就把他父親留給他的錢花用殆盡。)

又見音

分類

部首筆畫

水部 - 部首外10畫 - 共13畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 iûnn
三峽偏泉腔 iûnn
臺北偏泉腔 iûnn
宜蘭偏漳腔 iûnn
臺南混合腔 iônn
高雄混合腔 iûnn
金門偏泉腔 iûnn
馬公偏泉腔 iûnn
新竹偏泉腔 iûnn
臺中偏漳腔 iûnn