• huè

釋義

 1. 量詞 計算年齡的單位。

  第1項釋義的用例:

  • 一歲
   tsi̍t huè
   (一歲)
  • 兩歲
   nn̄g huè
   (兩歲)
 2. 名詞 年紀。

  第2項釋義的用例:

  • 我比你較濟歲。
   Guá pí lí khah tsē huè.
   (我年紀比你大。)

又見音

分類

部首筆畫

止部 - 部首外9畫 - 共13畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 hèr
三峽偏泉腔 hèr
臺北偏泉腔
宜蘭偏漳腔 huè
臺南混合腔 huè
高雄混合腔 huè
金門偏泉腔 hèr
馬公偏泉腔
新竹偏泉腔 hèr
臺中偏漳腔 huè