• kīng

釋義

 1. 動詞 撐住。用東西支拄另一個東西或是兩個東西互相抵住、撐住。

  第1項釋義的用例:

  • 你去提杉仔柴來共門小楗一下。
   Lí khì the̍h sam-á-tshâ lâi kā mn̂g sió kīng--tsi̍t-ē.
   (你去拿杉木塊來把門稍微撐一下。)
 2. 動詞 支助。

  第2項釋義的用例:

  • 朋友本來就愛相楗。
   Pîng-iú pún-lâi tō ài sio-kīng.
   (朋友本來就應互相支助。)

近義

分類

部首筆畫

木部 - 部首外9畫 - 共13畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 kǐng
三峽偏泉腔 kīng
臺北偏泉腔 kīng
宜蘭偏漳腔 kīng
臺南混合腔 kīng
高雄混合腔 kīng
金門偏泉腔 kīng
馬公偏泉腔 kān
新竹偏泉腔 kīng
臺中偏漳腔 kīng

異用字