• huē

釋義

 1. 名詞 為特定目的成立的團體。

  第1項釋義的用例:

  • 基金會
   ki-kim-huē
   (基金會)
  • 委員會
   uí-uân-huē
   (委員會)
 2. 名詞 多數人的集會。

  第2項釋義的用例:

  • 開會
   khui-huē
   (開會)
  • 舞會
   bú-huē
   (舞會)
 3. 名詞 民間的儲蓄互助組織。

  第3項釋義的用例:

  • 會頭
   huē-thâu
   (互助會的會首)
  • 會跤
   huē-kha
   (互助會的成員)

  第3項釋義的近義:

 4. 動詞 相見、見面。

  第4項釋義的用例:

  • 會面
   huē-bīn
   (會面)
  • 會談
   huē-tâm
   (會談)
 5. 動詞 表示道歉。

  第5項釋義的用例:

  • 會失禮
   huē-sit-lé
   (賠禮)
  • 會毋著
   huē-m̄-tio̍h
   (賠錯)
 6. 動詞 談論。

  第6項釋義的用例:

  • 逐家攏咧會,你敢攏毋知?
   Ta̍k-ke lóng teh huē, lí kám lóng m̄ tsai?
   (大家都在談論,難道你都不知道嗎?)

又見音

分類

部首筆畫

曰部 - 部首外9畫 - 共13畫