• siàn

釋義

 1. 動詞 摑、甩、打。

  第1項釋義的用例:

  • 搧喙䫌
   siàn-tshuì-phué
   (打耳光)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 迎風、直接面對風。

  第2項釋義的用例:

  • 感冒毋通搧著風。
   Kám-mōo m̄-thang siàn-tio̍h hong.
   (感冒不要吹到風。)
 3. 動詞 用言語欺騙。

  第3項釋義的用例:

  • 予人搧大耳去。
   Hōo lâng siàn-tuā-hīnn--khì.
   (被人騙了。)

近義

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外10畫 - 共13畫