• tshio̍k

釋義

 1. 動詞 將物品在水中稍微搓揉、攪動。

  第1項釋義的用例:

  • 這領衫袂當囥洗衫機洗,你去用手浞浞咧。
   Tsit niá sann bē-tàng khǹg sé-sann-ki sé, lí khì iōng tshiú tshio̍k-tshio̍k--leh.
   (這件衣服不能放洗衣機洗,你去用手稍微搓一下。)
 2. 動詞 用腳在水或泥濘中踩、踏。

  第2項釋義的用例:

  • 你看你浞甲規雙鞋仔全塗。
   Lí khuànn lí tshio̍k kah kui siang ê-á tsuân thôo.
   (你看你踩得整雙鞋子都是泥巴。)

分類

部首筆畫

水部 - 部首外7畫 - 共10畫

異用字

 • 踿