• iah

釋義

 1. 動詞 掘。

  第1項釋義的用例:

  • 搤番薯
   iah han-tsî
   (挖番薯)
 2. 動詞 像划船般的動作。

  第2項釋義的用例:

  • 鴨仔咧搤水。
   Ah-á teh iah tsuí.
   (鴨子在划水。)
 3. 動詞 揭發、揭露。

  第3項釋義的用例:

  • 伊上愛搤人的根底。
   I siōng ài iah lâng ê kin-té.
   (他最喜歡揭人瘡疤。)

部首筆畫

手部 - 部首外10畫 - 共13畫