• jio̍k
 • lio̍k

釋義

 1. 動詞 用手搓揉物品。

  第1項釋義的用例:

  • 這張紙哪會予你搙甲變按呢?
   Tsit tiunn tsuá ná ē hōo lí jio̍k kah pìnn án-ne?
   (這張紙怎麼會被你揉成這樣?)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外10畫 - 共13畫