• ài

釋義

 1. 動詞 喜歡。

  第1項釋義的用例:

  • 我真愛𨑨迌。
   Guá tsin ài tshit-thô.
   (我很喜歡玩。)
  • 我無愛無老實的人。
   Guá bô ài bô láu-si̍t ê lâng.
   (我不喜歡不老實的人。)
 2. 名詞 親密的感情、恩惠、仁德。

  第2項釋義的用例:

  • 愛情
   ài-tsîng
   (愛情)
  • 愛心
   ài-sim
   (愛心)
 3. 動詞 想要做某件事。

  第3項釋義的用例:

  • 我足愛睏的。
   Guá tsiok ài-khùn--ê.
   (我很想睡覺。)
  • 想著就愛笑。
   Siūnn--tio̍h tō ài tshiò.
   (一想到就覺得想笑。)
 4. 副詞 要、必須。

  第4項釋義的用例:

  • 你行路愛小心。
   Lí kiânn-lōo ài sió-sim.
   (你走路要小心。)

  第4項釋義的近義:

 5. 動詞 期望。

  第5項釋義的用例:

  • 爸母攏愛囡仔有出脫。
   Pē-bú lóng ài gín-á ū tshut-thuat.
   (父母都期待子女有出息。)

部首筆畫

心部 - 部首外9畫 - 共13畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:要
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 berh
三峽偏泉腔 berh
ài
臺北偏泉腔 beh
宜蘭偏漳腔 beh
臺南混合腔 beh
高雄混合腔 beh
金門偏泉腔 beh
馬公偏泉腔 boh
新竹偏泉腔 beh
臺中偏漳腔 beh