• jiá
 • liá

釋義

 1. 動詞 引起、招來。

  第1項釋義的用例:

  • 惹代誌
   jiá-tāi-tsì
   (招惹事情,帶來麻煩。)
 2. 動詞 引發別人情緒的變化。

  第2項釋義的用例:

  • 你莫惹我受氣。
   Lí mài jiá guá siū-khì.
   (你別惹我生氣。)

部首筆畫

心部 - 部首外9畫 - 共13畫