• hn̂g

釋義

 1. 名詞 種植花草、蔬果的地方。

  第1項釋義的用例:

  • 花園
   hue-hn̂g
   (花園)
  • 菜園
   tshài-hn̂g
   (菜園)
 2. 名詞 指園地、旱地。

  第2項釋義的用例:

  • 田比園較貴。
   Tshân pí hn̂g khah kuì.
   (水田比旱田貴。)

  第2項釋義的反義:

又見音

分類

部首筆畫

囗部 - 部首外10畫 - 共13畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 hn̂g
三峽偏泉腔 hn̂g
臺北偏泉腔 hn̂g
宜蘭偏漳腔 huînn
臺南混合腔 hn̂g
高雄混合腔 hn̂g
金門偏泉腔 hn̂g
馬公偏泉腔 hn̂g
新竹偏泉腔 hn̂g
臺中偏漳腔 hn̂g