• le̍h

釋義

 1. 動詞 用刀子插入物體內,然後順勢拉開不切斷。

  第1項釋義的用例:

  • 剺腹肚
   le̍h pak-tóo
   (畫破肚皮)
  • 剺皮
   le̍h phuê
   (皮用刀輕畫一下)
 2. 動詞 用刀子淺淺地劃開。

  第2項釋義的用例:

  • 柚仔先剺才剝皮。
   Iū-á sing le̍h tsiah pak-phuê.
   (柚子要先劃一下再剝皮。)
  • 花枝先剺花才落去炒。
   Hue-ki sing le̍h hue tsiah lo̍h-khì tshá.
   (花枝要先劃開再放下去炒。)
 3. 量詞 刀、道。計算被刀子割到傷口的單位。

  第3項釋義的用例:

  • 予刀仔割一剺。
   Hōo to-á kuah tsi̍t le̍h.
   (被刀畫一痕。)

又見音

部首筆畫

刀部 - 部首外11畫 - 共13畫