• tshui

釋義

 1. 動詞 促使行動開始,或加速進行。

  第1項釋義的用例:

  • 我共伊催幾若擺,伊就是毋還錢。
   Guá kā i tshui kuí-nā pái, i tō sī m̄ hîng tsînn.
   (我向他討了好幾次,他就是不還錢。)
  • 催油
   tshui-iû
   (踩油門加速)
 2. 動詞 鼓舞。

  第2項釋義的用例:

  • 噗仔聲共催落去!
   Pho̍k-á-siann kā tshui--lo̍h-khì.
   (請大家熱烈鼓掌!)

分類

部首筆畫

人部 - 部首外11畫 - 共13畫