• luān

釋義

 1. 形容詞 無條理秩序的。

  第1項釋義的用例:

  • 這馬的社會真亂。
   Tsit-má ê siā-huē tsin luān.
   (現在的社會很亂。)
 2. 動詞 用吵鬧的方式來達到目的。

  第2項釋義的用例:

  • 這个囡仔真𠢕亂。
   Tsit ê gín-á tsin gâu luān.
   (這個孩子很會鬧。)
  • 莫共我亂
   mài kā guá luān
   (不要煩我)

又見音

部首筆畫

乙部 - 部首外12畫 - 共13畫