• îng

釋義

 1. 形容詞 空閒。

  第1項釋義的用例:

  • 我最近較閒。
   Guá tsuè-kīn khah îng.
   (我最近比較有空。)
  • 食飽傷閒
   tsia̍h-pá siunn îng
   (吃飽太閒沒事幹)
 2. 形容詞 不付出勞力的。

  第2項釋義的用例:

  • 食閒飯
   tsia̍h-îng-pn̄g
   (吃閒飯)

又見音

分類

部首筆畫

門部 - 部首外4畫 - 共12畫

異用字