• soo

釋義

 1. 形容詞 食物鬆脆可口。

  第1項釋義的用例:

  • 這塊餅真酥真好食。
   Tsit tè piánn tsin soo tsin hó-tsia̍h.
   (這塊餅非常酥脆好吃。)
 2. 形容詞 人因為陶醉而覺得全身軟弱無力。

  第2項釋義的用例:

  • 看著伊我就規身軀強欲酥去。
   Khuànn-tio̍h i guá tō kui-sin-khu kiōng-beh soo--khì.
   (看到他我就全身都要酥掉了。)

部首筆畫

酉部 - 部首外5畫 - 共12畫